என்  கற்பாறையும்  மீட்பருமான  ஆண்டவரே!  என்  வாயின்  சொற்கள்  உமக்கு  ஏற்றவையாய்  இருக்கட்டும்;  என்  உள்ளத்தின்  எண்ணங்கள்  உமக்கு  உகந்தவையாய்  இருக்கட்டும்.

''நெருக்கடி  வேளையில்  உமக்கு  ஆண்டவர்  பதிலளிப்பாராக!  யாக்கோபின்  கடவுளது  பெயர்  உம்மைப்  பாதுகாப்பதாக!  தூயகத்திலிருந்து  அவர்  உமக்கு  உதவி  அனுப்புவாராக!  சீயோனிலிருந்து  அவர்  உமக்குத்  துணை  செய்வாராக!'' 

 திருப்பாடல்கள் 19: 14,  20: 1-2

நாம் மற்றவர்களுக்கு ஆற்றும் பணிகளே நம் வாழ்விற்கு அர்த்தத்தைக் கொடுக்கின்றன.  நம் திறமைகள் நல்ல கனி தரவும், நம் வாழ்வுக்கு அர்த்தம் கொடுக்கவும் உதவுவது, நாம் பிறருக்கு ஆற்றும் பணிகளே. பணிபுரிவதற்காக வாழாதவர்கள், இவ்வுலக வாழ்வை முழுமையாக வாழாதவர்கள்.

நாம் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கும் நம் இறைமகன் இயேசு, நம்மை ஒருபோதும் கைவிடமாட்டார் என்ற நம் நம்பிக்கையை மேலும்  உறுதிப்படுத்த இத்திருவருகைக்காலம் உதவுவதாக. இக்காலத்தில் நாம் விழிப்புடனும், இறைவேண்டலில் உறுதியுடனும், நற்செய்திமீது ஆர்வத்துடனும் செயல்பட இயேசு அழைப்பு விடுக்கிறார்.

திருத்தந்தை  பிரான்சிஸ்

பீடப்பணியாளர்


ஒவ்வொரு செயலுக்கும் இலக்கு அவசியம். ஆகவே பீடத்தில் உதவிசெய்கின்ற பீடப்பணியாளர்கள் தங்கள் பணியின் நோக்கத்தை அறிந்து அதனைச் சிறப்பாக செய்து வருகின்றார்கள். ஆலயத்தில் குருவானவருக்கு அடுத்தபடியாக பீடத்தை நெருங்கியிருப்பதும், புனிதபொருட்களை கையாளுவதும் பீடப்பணியாளர்களே. எனவே மிகுந்தபக்தியோடும், மரியாதையோடும் திருப்பலிக்கு உதவிசெய்வதையே இவர்கள் தம் நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
இக்குழுமத்தில் புதுநன்மை எடுத்தவர்கள் அங்கத்தவர்களாகலாம்;.

செயற்பாடுகள்:
1) திருப்பீடத்தில் குருவானவருக்கு ஒத்துழைத்தல்.
2) மாதத்திற்கு ஒரு தடவை ஒன்றுகூடி வழிபாட்டு ஒழுங்குகளை அறிந்து ஆயத்தமாகுதல்;.
3) ஆலயத்தை சுத்தம் செய்தல்.
4) செபத்தில் இணைதல்.
5) அங்கத்தவர்களின் இல்லம் தரிசித்தல்.

குழந்தைகளை என்னிடம் வரவிடுங்கள், என்று ஆண்டவர் இயேசு கூறியிருக்கிறார். அவரிடம் வந்துள்ள, அவரது பீடத்திற்கு அருகில் பணிசெய்யும் பீடப்பணியாளர்கள் எப்படிவாழவேண்டும், என்னசெய்யவேண்டும் போன்ற நல்ல செயல்களை இந்த குழமத்தினூடாக அறிந்து உற்சாகத்தோடு உருவாகிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். 

 

 

ஒருங்கிணைப்பாளர் :

 

 

Go to top
Template by JoomlaShine