பணிக்குழுமம்
பேர்கன் தமிழ் கத்தோலிக்க ஒன்றியம்,ஆன்மிக பயணத்தில் இறையுறவிலும் சமுகஉறவிலும் ஆர்வமாய் முன்னேற நிர்வாக, பணிக்குழுக்கள், பக்திச்சபைகளெனபணிப்பொறுப்புக்களைபகிர்ந்துமுன்னெடுக்கின்றது.