என்  கற்பாறையும்  மீட்பருமான  ஆண்டவரே!  என்  வாயின்  சொற்கள்  உமக்கு  ஏற்றவையாய்  இருக்கட்டும்;  என்  உள்ளத்தின்  எண்ணங்கள்  உமக்கு  உகந்தவையாய்  இருக்கட்டும்.

''நெருக்கடி  வேளையில்  உமக்கு  ஆண்டவர்  பதிலளிப்பாராக!  யாக்கோபின்  கடவுளது  பெயர்  உம்மைப்  பாதுகாப்பதாக!  தூயகத்திலிருந்து  அவர்  உமக்கு  உதவி  அனுப்புவாராக!  சீயோனிலிருந்து  அவர்  உமக்குத்  துணை  செய்வாராக!'' 

 திருப்பாடல்கள் 19: 14,  20: 1-2

நாம் மற்றவர்களுக்கு ஆற்றும் பணிகளே நம் வாழ்விற்கு அர்த்தத்தைக் கொடுக்கின்றன.  நம் திறமைகள் நல்ல கனி தரவும், நம் வாழ்வுக்கு அர்த்தம் கொடுக்கவும் உதவுவது, நாம் பிறருக்கு ஆற்றும் பணிகளே. பணிபுரிவதற்காக வாழாதவர்கள், இவ்வுலக வாழ்வை முழுமையாக வாழாதவர்கள்.

நாம் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கும் நம் இறைமகன் இயேசு, நம்மை ஒருபோதும் கைவிடமாட்டார் என்ற நம் நம்பிக்கையை மேலும்  உறுதிப்படுத்த இத்திருவருகைக்காலம் உதவுவதாக. இக்காலத்தில் நாம் விழிப்புடனும், இறைவேண்டலில் உறுதியுடனும், நற்செய்திமீது ஆர்வத்துடனும் செயல்பட இயேசு அழைப்பு விடுக்கிறார்.

திருத்தந்தை  பிரான்சிஸ்

திருஅவை
அகிலமெங்கும் வியாபித்திருக்கின்ற கத்தோலிக்க திருஅவை இறைவனின் திருவுளம். வரலாற்றில் பல திருப்பங்களைக் கண்டும், தன் இளமைகுன்றாமல் மானிடருக்கெல்லாம் நற்செய்திகொண்வர நாளாந்தம் உழைக்கிறது இந்த இறையரசுக்குழுமம். நிர்வாகமுறைமைக்கென்று இது, அகில, தேச, மறைமாவட்ட, பங்குஅலகுகளாகபணிபரபு;புகின்றது. ஒரே இறைவன், ஒரே மீட்பர், ஒரே திருஅவை.

Go to top
Template by JoomlaShine