திருஅவை
அகிலமெங்கும் வியாபித்திருக்கின்ற கத்தோலிக்க திருஅவை இறைவனின் திருவுளம். வரலாற்றில் பல திருப்பங்களைக் கண்டும், தன் இளமைகுன்றாமல் மானிடருக்கெல்லாம் நற்செய்திகொண்வர நாளாந்தம் உழைக்கிறது இந்த இறையரசுக்குழுமம். நிர்வாகமுறைமைக்கென்று இது, அகில, தேச, மறைமாவட்ட, பங்குஅலகுகளாகபணிபரபு;புகின்றது. ஒரே இறைவன், ஒரே மீட்பர், ஒரே திருஅவை.