மறைக்கல்வி பிள்ளைகளின் Fløyen சுற்றுலா – 31 வைகாசி 2019