மரியன்னையின் விண்ணேற்புப் பெருவிழா 25> ஆவணி 2019 - Foldnes Kirke, Straume, Bergen

GTM_6993.jpeg GTM_6996.jpeg GTM_6997.jpeg

GTM_6998.jpeg GTM_7002.jpeg GTM_7004.jpeg

GTM_7005.jpeg GTM_7006.jpeg GTM_7007.jpeg

GTM_7008.jpeg GTM_7009.jpeg GTM_7011.jpeg

GTM_7015.jpeg GTM_7016.jpg GTM_7020.jpeg

GTM_7021.jpeg GTM_7023.jpeg GTM_7033.jpeg

GTM_7033[1].jpeg GTM_7035.jpeg GTM_7037.jpeg

GTM_7041.jpeg GTM_7046.jpeg GTM_7047.jpeg

GTM_7055.jpeg GTM_7057.jpeg