ஆண்டவர்  தாம்  செய்யும்  அனைத்திலும்  நீதியுடையவர்;  அவர்தம்  செயல்கள்  யாவும்  இரக்கச்  செயல்களே.  தம்மை  நோக்கி  மன்றாடும்  யாவருக்கும்,  உண்மையாய்த்  தம்மை  நோக்கி  மன்றாடும்  யாவருக்கும்,  ஆண்டவர்  அண்மையில்  இருக்கிறார்.  அவர்  தமக்கு  அஞ்சி  நடப்போரின்  விருப்பத்தை  நிறைவேற்றுவார்;  அவர்களது  மன்றாட்டுக்குச்  செவிசாய்த்து  அவர்களைக்  காப்பாற்றுவார்.

திருப்பாடல்கள் 145:17-19

 

செபிக்கும்  மனிதர்,  அடிப்படை  உண்மைகளைப்  பாதுகாக்கின்றனர்,  இந்நாள்களின்  மனத்தளர்வுகள்,  துன்பங்கள்  மற்றும்,  சோதனைகள்  போன்ற  அனைத்தின்  மத்தியில்,  மனித  வாழ்வு,  நாம்  வியந்துநோக்கும்  இறையருளால்  நிறைந்துள்ளது  என்பதை,  அவர்கள்  அனைவருக்கும்  மீண்டும்,  மீண்டும்  எடுத்துரைக்கின்றனர்,  எந்நிலையிலும்,  வாழ்வு  ஆதரவளிக்கப்படவேண்டும்  மற்றும்,  பாதுகாக்கப்படவேண்டும்.

திருத்தந்தை  பிரான்சிஸ்

Go to top
Template by JoomlaShine