இனி  வருபவை ... 

22.9 - ஞாயிறு  -  பொதுக்கூட்டம் - 14:15

28.9 - சனி -  Menighets Seminaret  - 11:00 – 19:00 

நீங்கள்  வேண்டுதல்  செய்யும்போது யார் மேலாவது  நீங்கள்  மனத்தாங்கல் கொண்டிருந்தால், மன்னித்துவிடுங்கள்.  அப்போது  உங்கள் விண்ணகத் தந்தையும்  உங்கள்  குற்றங்களை  மன்னிப்பார்.
மாற்கு 11:25-26

Go to top
Template by JoomlaShine