திருப்பலிச்  சடங்குமுறை


தொடக்கச் சடங்கு

குரு: தந்தை,  மகன், தூய  ஆவியாரின்  பெயராலே,

எல்: ஆமென்.

குரு: நம்  ஆண்டவராகிய  இயேசு   கிறிஸ்துவின்   அருளும்   கடவுளின்   அன்பும்   தூய   ஆவியாரின்   நட்புறவும்   உங்கள்   அனைவரோடும்  இருப்பதாக.

எல்: உம்  ஆன்மாவோடும்  இருப்பதாக

குரு: சகோதர  சகோதரிகளே,  தூய மறைநிகழ்ச்சிகளைக்  கொண்டாட  நாம்  தகுதி பெறும்பொருட்டு  நம்  பாவங்களை  ஏற்றுக்கொள்வோம். 

எல்: எல்லாம்  வல்ல  இறைவனிடமும்,  சகோதர  சகோதரிகளே  உங்களிடமும்  நான்  பாவி  என்று  ஏற்றுக்  கொள்ளுகின்றேன்.  ஏனெனில்,  என் சிந்தனையாலும்,  சொல்லாலும்,  செயலாலும்,  கடமையில்  தவறியதாலும் பாவங்கள்  பல  செய்தேன்.  என்  பாவமே, என்  பாவமே,  என்  பெரும் பாவமே!  ஆகையால், எப்போதும்  கன்னியான  புனித  மரியாவையும்,  வானதூதர்,  புனிதர் அனைவரையும்,  சகோதர  சகோதரிகளே  உங்களையும் நம்  இறைவனாகிய  ஆண்டவரிடம்  எனக்காக  வேண்டிக்கொள்ள  மன்றாடுகின்றேன்.

குரு: எல்லாம்  வல்ல  இறைவன்  நம்மீது  இரக்கம்  வைத்து  நம்  பாவங்களை  மன்னித்து,  நம்மை  நிலை  வாழ்விற்கு  அழைத்துச்  செல்வாராக.– ஆமென்.

 

பாவத்துயர்ச் செயல்

குரு:  ஆண்டவரே  இரக்கமாயிரும்

எல்: ஆண்டவரே  இரக்கமாயிரும்

குரு: கிறிஸ்துவே  இரக்கமாயிரும்

குரு: கிறிஸ்துவே  இரக்கமாயிரும்

எல்:  ஆண்டவரே  இரக்கமாயிரும்

குரு: ஆண்டவரே  இரக்கமாயிரும்

 

எல்: உன்னதங்களிலே  கடவுளுக்கு  மாட்சி  உண்டாகுக.   உலகினிலே  நன்மனத்தோர்க்கு  அமைதி  ஆகுக.   உம்மைப்  புகழ்கின்றோம்,  உம்மை  வாழ்த்துகின்றோம்,  உம்மை  ஆராதிக்கின்றோம்,  உம்மை மாட்சிப்படுத்துகின்றோம்;.   உமது  மேலான மாட்சியின்பொருட்டு,  உமக்கு  நன்றி கூறுகின்றோம்.  ஆண்டவராகிய  இறைவா,  வானுலக  அரசரே,  எல்லாம்  வல்ல  தந்தையாகிய  இறைவா,  ஒரே  மகனாய்  உதித்த  ஆண்டவரே,  இயேசு கிறிஸ்துவே!  ஆண்டவராகிய  இறைவா,  இறைவனின்  செம்மறியே,  தந்தையின்  திருமகனே,  உலகின்  பாவங்களைப்  போக்குபவரே,  எங்கள்மேல்  இரக்கமாயிரும்.  உலகின்  பாவங்களைப்  போக்குபவரே, எங்கள் மன்றாட்டை  ஏற்றருளும்.  தந்தையின்  வலப்பக்கம்  வீற்றிருப்பவரே,  எங்கள்மேல்  இரக்கமாயிரும்.  ஏனெனில்  இயேசு கிறிஸ்துவே,  நீர்  ஒருவரே  தூயவர்,  நீர்  ஒருவரே  ஆண்டவர்,  நீர்  ஒருவரே  உன்னதர்.  தூய  ஆவியாரோடு  தந்தையாகிய  இறைவனின்  மாட்சியில்  இருப்பவர்  நீரே. - ஆமென்;.

 

சபை மன்றாட்டு

குரு: மன்றாடுவோமாக.

எல்: ஆமென்.

 

 

வார்த்தை  வழிபாடு

வாசகர்:  ஆண்டவர்  வழங்கும்  அருள்வாக்கு

எல்: இறைவா  உமக்கு  நன்றி.

 

குரு: ஆண்டவர்  உங்களோடு  இருப்பாராக

எல்: உம்  ஆன்மாவோடும்  இருப்பாராக

குரு:  (பெயர்)  எழுதிய  தூய  நற்செய்தியிலிருந்து  வாசகம்

எல்: ஆண்டவரே  மாட்சி  உமக்கே.

 

குரு: கிறிஸ்து  வழங்கும்  நற்செய்தி

எல்: கிறிஸ்துவே  உமக்குப்  புகழ்.

 

 

நம்பிக்கை அறிக்கை

ஒரே  கடவுளை  நம்புகின்றேன்.  விண்ணகமும்  மண்ணகமும்,  காண்பவை  கணாதவை  யாவும்  படைத்த  எல்லாம்  வல்ல  தந்தை  அவரே.  கடவுளின்  ஒரே  மகனாய்  உதித்த  ஒரே  ஆண்டவர்  இயேசு  கிறிஸ்துவை  நம்புகின்றேன்.  இவர்  காலங்களுக்கெல்லாம்  முன்பே  தந்தையிடம்  இருந்து  பிறந்தார்.  கடவுளினின்று கடவுளாக, ஒளியினின்று ஒளியாக,  உண்மைக்  கடவுளினின்று  உண்மைக்  கடவுளாக  உதித்தவர்.  இவர் உதித்தவர்,  உண்டாக்கப்பட்டவர்  அல்லர்.  தந்தையோடு  ஒரே  பொருளானவர்.  இவர்  வழியாகவே  யாவும்  படைக்கப்பட்டன.  மனிதர்  நமக்காகவும்,  நம்  மீட்புக்காகவும்  விண்ணகமிருந்து  இறங்கினார்.  தூய  ஆவியால்  கன்னி  மரியாவிடம்  உடலெடுத்து  மனிதர் ஆனார்.  மேலும்  நமக்காக  பொந்தியு  பிலாத்தின்  அதிகாரத்தில்  சிலுவையில்  அறையப்பட்டு  பாடுபட்டு,  இறந்து,  அடக்கம்  செய்யப்பட்டார்.   மறை  நூல்களின்படி  மூன்றாம் நாள்  உயிர்த்தெழுந்தார்.  விண்ணகத்திற்கு  எழுந்தருளி,  எல்லாம்வல்ல  தந்தையின்  வலப்பக்கம்  வீற்றிருக்கின்றார்.  வாழ்வோரையும்  இறந்தோரையும்  தீர்ப்பிட  மாட்சியுடன்  மீண்டும்  வர  இருக்கின்றார்.   அவரது  ஆட்சிக்கு  முடிவு  இராது.  தந்தையிடமிருந்தும்  மகனிடமிருந்தும்  புறப்படும்  ஆண்டவரும்,  உயிர்  அளிப்பவருமான  தூய ஆவியாரை  நம்புகின்றேன்.  இவர்,  தந்தையோடும் மகனோடும்  ஒன்றாக   ஆராதனையும்   மாட்சியும்   பெறுகின்றார்.  இறைவாக்கினர்  வாயிலாகப்  பேசியவர்  இவரே.     ... ...                         ஒரே,  புனித,  கத்தோலிக்க,  திருத்தூதர்வழிவரும்  திருஅவையை  நம்புகின்றேன்.  பாவமன்னிப்புக்;கான  ஒரே  திருமுழுக்கை  ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றேன்.  இறந்தோரின்  உயிர்ப்பையும்,  வரவிருக்கும்  மறுவுலக  வாழ்வையும்  எதிர்பார்க்கின்றேன்.  –  ஆமென்.

 

நற்கருணை மன்றாட்டு

 

குரு: சகோதர  சகோதரிகளே,  என்னுடையதும்  உங்களுடையதுமான  இப்பலி  எல்லாம்வல்ல  தந்தையாகிய  இறைவனுக்கு  ஏற்றதாகும்படி  மன்றாடுங்கள்.

எல்: ஆண்டவர்  தமது  பெயரின்  புகழ்ச்சிக்காகவும்,  மாட்சிக்காகவும்  நமது  நன்மைக்காகவும்  புனிதத்  திருஅவை  அனைத்தின்  நலனுக்காகவும்  உமது  கையிலிருந்து  இப்பலியை  ஏற்றுக்கொள்வாராக.

குரு: ஆண்டவர்  உங்களோடு  இருப்பாராக

எல்: உம்  ஆன்மாவோடும்  இருப்பாராக.

குரு: இதயங்களை  மேலே  எழுப்புங்கள்

எல்: ஆண்டவரிடம்  எழுப்பியுள்ளோம். 

குரு: நம்  இறைவனாகிய  ஆண்டவருக்கு  நன்றி  கூறுவோம்

எல்: அது  தகுதியும்  நீதியும்  ஆனதே.

……………….

 

எல்: தூயவர், தூயவர், தூயவர். வான்படைகளின் கடவுளாம் ஆண்டவர். விண்ணகமும்  மண்ணகமும்  உமது  மாட்சியால்  நிறைந்துள்ளன.   உன்னதங்களிலே  ஓசன்னா!     ஆண்டவர்  பெயரால்  வருகிறவர்  ஆசி  பெற்றவர்.   உன்னதங்களிலே  ஓசன்னா! 

………………………..

குரு: நம்பிக்கையின்  மறைபொருள்

எல்: ஆண்டவரே,  நீர்  வருமளவும்  உமது  இறப்பினை  அறிக்கையிடுகின்றோம்.  உமது  உயிர்ப்பினையும்  எடுத்துரைக்கின்றோம்.

 

திருவிருந்துச் சடங்கு

 

குரு: மீட்பரின்  கட்டளையால்  கற்பிக்கப்பட்டு  இறை படிப்பினையால்  பயிற்சிபெற்ற  நாம்  துணிந்து  சொல்லுவோம்.    

எல்: விண்ணுலகில்  இருக்கிற  எங்கள்  தந்தையே,   உமது  பெயர்  தூயது  எனப்  போற்றப்பெறுக!  உமது  ஆட்சி  வருக!   உமது  திருவுளம்  விண்ணுலகில்  நிறைவேறுவதுபோல  மண்ணுலகிலும்  நிறைவேறுக!   எங்கள்  அன்றாட  உணவை  இன்று  எங்களுக்குத்  தாரும்.    எங்களுக்கு  எதிராகக்  குற்றம்  செய்வோரை  நாங்கள்  மன்னிப்பதுபோல,  எங்கள்  குற்றங்களையும்  மன்னியும்.  எங்களைச்  சோதனையில்  விழவிடாதேயும்.    தீமையிலிருந்து   எங்களை   விடுவித்தருளும். 

குரு: ஆண்டவரே,  தீமை  அனைத்திலிருந்தும்  எங்களை  விடுவித்து,  எங்கள்  வாழ்நாளில்  அமைதியைக்  கனிவுடன்  அருள  உம்மை  மன்றாடுகின்றோம்.  உமது  இரக்கத்தின்  உதவியால்  நாங்கள்  பாவத்திலிருந்து  எப்போதும்  விடுதலைபெற்று,  யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாய்  இருப்போமாக.  நாங்கள்  எதிர்நோக்கியிருக்கும்  பேரின்பத்திற்காகவும்  எம்  மீட்பராகிய  இயேசு  கிறிஸ்துவின்  வருகைக்காகவும்  காத்திருக்கின்றோம். 

 

எல்: ஏனெனில்,  ஆட்சியும்  வல்லமையும்  மாட்சிமையும்  என்றென்றும்  உமதே.

குரு: ஆண்டவரே, இயேசு  கிறிஸ்துவே, 'அமைதியை உங்களுக்கு விட்டுச்செல்கின்றேன். என் அமைதியையே   உங்களுக்கு  அளிக்கின்றேன் " என்று  உம்  திருத்தூதர்களுக்கு  மொழிந்தீரே!  எங்கள்  பாவங்களைப்  பாராமல்,  உமது  திருஅவையின்  நம்பிக்கையைக்  கண்ணோக்கி,  உமது  திருவுளத்திற்கேற்ப  அதற்கு  அமைதியையும்  ஒற்றுமையையும்  அளித்தருள்வீராக.  என்றென்றும்  வாழ்ந்து  ஆட்சி  செய்கின்றவர்  நீரே

எல்: ஆமென் 

குரு: ஆண்டவருடைய  அமைதி  உங்களோடு  என்றும்  இருப்பதாக

எல்: உம்  ஆன்மாவோடும்  இருப்பதாக.

குரு: ஒருவருக்கொருவர்  அமைதியைப்  பகிர்ந்துகொள்வோம்.    

 

எல்: உலகின்  பாவங்களைப்  போக்கும்  இறைவனின்  செம்மறியே,  எங்கள்மேல்  இரக்கமாயிரும்.

உலகின்  பாவங்களைப்  போக்கும்  இறைவனின்  செம்மறியே,  எங்கள்மேல்  இரக்கமாயிரும்.

உலகின் பாவங்களைப் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எங்களுக்கு அமைதியை  அளித்தருளும்.

 

குரு: இதோ,  இறைவனின்  செம்மறி,  இதோ,  உலகின்  பாவங்களைப்  போக்குபவர்:  செம்மறியின்  விருந்துக்கு  அழைக்கப்பெற்றோர்  பேறுபெற்றோர். 

 

எல்: ஆண்டவரே!   நீர்   என்  இல்லத்தில்  எழுந்தருள  நான்  தகுதியற்றவன்.   ஆனால்  ஒரு  வார்த்தை  மட்டும்  சொல்லியருளும்,  எனது  ஆன்மா  நலமடையும். 

 

நன்றி மன்றாட்டு

 

குரு: மன்றாடுவோமாக . . .

எல்: ஆமென்

குரு: ஆண்டவர்  உங்களோடு  இருப்பாராக

எல்:  உம்  ஆன்மாவோடும்  இருப்பாராக

குரு: எல்லாம்  வல்ல  இறைவன்,  தந்தை  மகன்  தூய  ஆவியார்  உங்களுக்கு  ஆசி  வழங்குவாராக  -

எல்: ஆமென்

குரு: சென்று  வாருங்கள்,  திருப்பலி  நிறைவேறிற்று

எல்: இறைவனுக்கு  நன்றி.

 

 Tamil   Catholic   Chaplaincy, Bergen, Oct. 2018