கடந்த 21-4-2019 அன்று இலங்கையில் பயங்கரவாதத் தாக்குதலில் உயிர்நீத்த எம் உறவுகளுக்கான இரங்கல் திருப்பலி - பேர்கன் புனித பவுல் ஆலயம் - 20-5-2019

 

GTM_2085.jpeg GTM_2094.jpeg GTM_2096.jpeg

GTM_2107.jpeg GTM_2108.jpeg GTM_2110.jpeg

GTM_2114.jpeg GTM_2116.jpeg GTM_2117.jpeg

GTM_2120.jpeg GTM_2123.jpeg GTM_2126.jpeg

GTM_2130.jpeg GTM_2131.jpeg GTM_2133.jpeg

GTM_2135.jpeg GTM_2136.jpeg GTM_2143.jpeg

GTM_2146.jpeg GTM_2149.jpeg GTM_2150.jpeg

GTM_2156.jpeg GTM_2158.jpeg GTM_2162.jpeg

GTM_2166.jpeg GTM_2167.jpeg GTM_2168.jpeg

GTM_2169.jpeg GTM_2179.jpeg GTM_2180.jpeg

GTM_2183.jpeg GTM_2190.jpeg GTM_2193.jpeg

GTM_2200.jpeg GTM_2208.jpeg GTM_2211.jpeg

GTM_2215.jpeg GTM_2224.jpeg GTM_2228.jpeg

GTM_2238.jpeg GTM_2242.jpeg GTM_2251.jpeg