இனி  வருபவை ... 

16.11 - சனிகருத்தமர்வு (மறையாசிரியர்) - 14:00–18:00

24.11 – யாப்பு பொதுக் கூட்டம் - 14:15

23.02 – பொதுக் கூட்டம் + தேர்தல் - 14:15

நேர்மையானவர்கள்  ஆட்சியுரிமை  பெற்றால்  மக்கள்  பெருமிதம்  கொள்வர்;  பொல்லார்  தலைமையிடத்திற்கு  வந்தால்,  மற்றவர்கள்  மறைவாக  இருப்பார்கள்.                                                                                                          நீதிமொழிகள் 28:12

Go to top
Template by JoomlaShine