நானோ  உம்  பேரருளால்  உமது  இல்லம்  சென்றிடுவேன்;  உம்  திருத்தூயகத்தை  நோக்கி  இறையச்சத்துடன்  உம்மைப்  பணிந்திடுவேன்;  உமது  செம்மையான  வழியை  எனக்குக்  காட்டியருளும்.  உம்மிடம்  அடைக்கலம்  புகுவோர்  அனைவரும்  மகிழ்வர்;  அவர்கள்  எந்நாளும்  களித்து  ஆர்ப்பரிப்பர்;  நீர்  அவர்களைப்  பாதுகாப்பீர்;  உமது  பெயரில்  பற்றுடையோர்  உம்மில்  அக்களிப்பர்.  ஏனெனில்,  ஆண்டவரே,  நேர்மையாளர்க்கு  நீர்  ஆசிவழங்குவீர்;  கருணை  என்னும்  கேடயத்தால்  அவரை  மறைத்துக்  காப்பீர்.  திருப்பாடல்கள் 5:7, 11-12

இன்றைய  உலகில்  காணப்படும்  பல்வேறு  வறுமை  நிலைகளை  மனதில்  கொண்டு, அவைகளை  எதிர்கொள்ள  நம்  வாழ்வு  முறைகளை  நம்  விசுவாசத்திற்கு  இயைந்ததாக  மாற்றியமைக்கவேண்டும். 

பெருந்தொற்றால் பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வறுமையில் வாடும் நிலை அதிகரித்துள்ளது.  பாராமுகத்தை  எதிர்கொள்ளும்  ஏழைகளுக்கு  நாம்  எவ்வகையில்  பதில்  வழங்கப்போகிறோம்?

ஏழைகள்  நம்  கதவுகளை  வந்து  தட்டவேண்டும்  என  காத்திராமல்,  வீடுகளில்,  மருத்துவமனைகள்,  தெருக்களில்  நாமே  முன்சென்று  அவர்களை  சந்தித்து தேவையறிந்து  உதவுவோம்.      திருத்தந்தை  பிரான்சிஸ்

Go to top
Template by JoomlaShine