கடவுளுக்கு  உகந்த,  தூய,  உயிருள்ள  பலியாக  உங்களைப்  படையுங்கள்.  இதுவே  நீங்கள்  செய்யும்  உள்ளார்ந்த  வழிபாடு.  இந்த  உலகத்தின்  போக்கின்படி  ஒழுகாதீர்கள்.  மாறாக,  உங்கள்  உள்ளம்  புதுப்பிக்கப்  பெற்று  மாற்றம்  அடைவதாக!  அப்போது  கடவுளின்  திருவுளம்  எது  எனத்  தேர்ந்து  தெளிவீர்கள்.  எது  நல்லது,  எது  உகந்தது,  எது  நிறைவானது  என்பதும்  உங்களுக்குத்  தெளிவாகத்  தெரியும்.
உரோமையர் 8:29-31

நம்மில்  தமது  உறைவிடத்தை  அமைக்க விரும்பி,  அயராமல்  நம் இதயக்கதவைத்  தட்டிக்கொண்டிருக்கும்  கடவுளுக்கும்,  குழுவில்  உடன்வாழ்கின்ற  சகோதரர்களுக்கும்,   இதயக்கதவை  எப்போதும்  திறந்து  வைத்திருக்கவேண்டும்.  உடன்வாழ்  சகோதரர்களுக்கு  இதயக்கதவை  திறங்கள்.

 

-- திருத்தந்தை  பிரான்சிஸ் 

Go to top
Template by JoomlaShine